×
Cart

Ihr Warenkorb ist leer

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumenci mają następujące prawa odstąpienia od umowy:

Zgodnie z postanowieniami ustawowymi mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn odstąpienia.

Okres możliwości odstąpienia od umowy wynosi 14 dni naliczanych od dnia, w którym Państwo lub też wymieniona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem/dostawcą, przyjęli/przyjęła w posiadanie ostatni towar. 

Aby skorzystać z przysługującego prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo nas:

LeuchtenZentrale GmbH
van-Randenborgh-Weg 4
33602 Bielefeld
NIEMCY
Tel.: 0049 521 520 55-20
Fax: 0049 521 520 55-15

Odstapienie od umowy

poinformować o tym w formie jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanego pocztą listu, faksu lub wiadomości e-mail) o Państwa decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. W tym celu mogą Państwo skorzystać z dołączonego niżej wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, którego użycie nie jest jednak koniecznie wymagane. 

Do zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Państwa stosownego oświadczenia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem ważności przepisowego okresu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli dokonują Państwo odstąpienia od niniejszej umowy, zobowiązujemy się zwrócić Państwu wszystkie wpłaty, które otrzymaliśmy od Państwa na rzecz oddawanego towaru, włącznie z kosztami przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z tego, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy przesyłki niż oferowany przez nas najkorzystniejszy standardowy sposób dostawy), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym wpłynęło do nas Państwa oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu zwrócenia Państwa należności używamy tej samej metody płatności, której użyli Państwo przy transakcji pierwotnej, chyba że z Państwem wyraźnie zostało ustalone coś innego; w żadnym wypadku nie zostaną naliczone jakiekolwiek opłaty z tytułu zwrotu Państwa wpłat. Wypłatę Państwa należności z tytułu zwrotu możemy wstrzymać do momentu otrzymania przez nas oddawanego towaru lub do momentu otrzymania od Państwa dowodu odesłania towaru, w zależności co nastąpi szybciej.  

Państwo zobowiązują się odesłać lub przekazać nam oddawany towar niezwłocznie, a ostatecznie w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Okres ten jest zachowany, jeżeli przesyłkę z oddawanym towarem nadadzą Państwo przed upływem wspomnianego okresu 14 dni. Bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo.

Państwo zobowiązani są pokryć koszty ewentualnej utraty wartości towaru tylko wtedy, gdy utrata ta nastąpiła w wyniku obchodzenia się towarem w sposób niekonieczny do sprawdzenia jego jakości, cech charakterystycznych oraz funkcjonalności.

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy

(Jeżeli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie tego formularza i odesłanie go do nas na poniższy adres):

LeuchtenZentrale GmbH, van-Randenborgh-Weg 4, 33602 Bielefeld, NIEMCY, Fax: 0049 521 520 55-15 

Odstapienie od umowy

 

Niniejszym odstępuję/odstępujemy(*) od zawartej przeze mnie/nas(*) umowy kupna-sprzedaży następujących towarów(*)/świadczenia następujących usług(*)

zamówionych dnia(*)/otrzymanych dnia(*)

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów

Adres konsumenta/konsumentów

Podpis konsumenta/konsumentów (dotyczy tylko formularza w formie papierowej)

Data

__________________

(*) Niepotrzebne skreślić